Περιουσίας (Πυρός)


Η ασφάλιση της ακίνητης περιουσίας (κατοικία – επιχείρηση – κοινόχρηστοι χώροι) καλύπτει το κτίριο, το περιεχόμενο αυτού ή και τα δύο ταυτόχρονα. Η αποκατάσταση μέρους ή του συνόλου της ζημιάς που μπορεί να προκληθεί από διάφορους εξωγενείς παράγοντες (Πυρκαγιά, Σεισμό, Πλημμύρα, Κλοπή – Ληστεία, Τρομοκρατικές Ενέργειες, κα.) είναι αυτοσκοπός των συμβολαίων περιουσίας.
Σε περίπτωση που το περιουσιακό στοιχείο είναι ενυπόθηκο τότε η ασφάλιση του για την προβλεπόμενη αξία είναι απαραίτητη προς διαφύλαξη των οικονομικών  συμφερόντων του δανειστή.