Μεταφορών


Η ασφάλιση μεταφορών καλύπτει τη μεταφορά οποιουδήποτε φορτίου, οποιασδήποτε αξίας, με οποιαδήποτε μεταφορικό μέσο από ή προς οποιοδήποτε σημείο της γης.   Τα συμβόλαια μεταφορών ακολουθούν τις διεθνής αλλά και τις εφαρμοσμένες στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά ρήτρες. Ενδεικτικά: Ολική Απώλεια, Ρήτρα Α, Ρήτρα Β, Ρήτρα Γ, Ρήτρα AIR. Οι ασφαλιστικές καλύψεις των ανωτέρω θεωρούνται βασικές και μπορούν να πλαισιωθούν από συμπληρωματικές ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του φορτίου.