Γενικής Αστικής Ευθύνης


Η Γενική Αστική Ευθύνη καλύπτει Σωματικές Βλάβες ή Υλικές Ζημιές που μπορεί να προκληθούν εις βάρος τρίτων και που πρέπει να αποκατασταθούν. Οι βασικές κατηγορίες είναι οι κάτωθι:  
  • Επαγγελματική Α.Ε.
Η ευθύνη προς αποκατάσταση των σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών που προκύπτει από εσφαλμένη, άδικη ή ελλιπή  εξάσκηση του επαγγέλματος του επιτηδευματία.
  • Εργοδοτική Α.Ε.
Η αστική ευθύνη που έχει ο εργοδότης για εργατικά ατυχήματα σε υπαλλήλους ή εργάτες που απασχολούνται στην επιχείρηση του.
  • Α.Ε. Προϊόντος
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του κατασκευαστής, εισαγωγέας ή έμπορος για αποζημιώσεις που θα υποχρεωθεί να καταβάλλει σε τρίτους για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προκληθούν από τη χρήση ελαττωματικού προϊόντος.
  • Α.Ε. Ιδιωτών
Η ευθύνη προς αποκατάσταση των σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών που προκύπτει από την καθημερινή δραστηριότητα του ιδιώτη.