Γενικής Αστικής Ευθύνης


Η Γενική Αστική Ευθύνη καλύπτει Σωματικές Βλάβες ή Υλικές Ζημιές που μπορεί να προκληθούν εις βάρος τρίτων και που πρέπει να αποκατασταθούν. Οι βασικές κατηγορίες είναι οι κάτωθι:  

​​·    Γενική Αστική Ευθύνη

Ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που θα προκαλέσουν σε τρίτους και οι οποίες θα οφείλονται σε ατύχημα το οποίο θα συμβεί κατά τη λειτουργία των ασφαλισμένων χώρων ή από τη δραστηριότητά τους.

 ·  Επαγγελματική Α.Ε.

​​Η ευθύνη προς αποκατάσταση των σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών που προκύπτει από εσφαλμένη, άδικη ή ελλιπή  εξάσκηση του επαγγέλματος του επιτηδευματία.

 ·   Εργοδοτική Α.Ε.

Η αστική ευθύνη που έχει ο εργοδότης για εργατικά ατυχήματα σε υπαλλήλους ή εργάτες που απασχολούνται στην επιχείρηση του.

 ·   Α.Ε. Προϊόντος

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του κατασκευαστής, εισαγωγέας ή έμπορος για αποζημιώσεις που θα υποχρεωθεί να καταβάλλει σε τρίτους για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προκληθούν από τη χρήση ελαττωματικού προϊόντος.

·   Α.Ε. Ιδιωτών

Η ευθύνη προς αποκατάσταση των σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών που προκύπτει από την καθημερινή δραστηριότητα του ιδιώτη.