Τεχνικών Έργων – Κατά Παντός Κινδύνου


Η ασφάλιση τεχνικών έργων καλύπτεται από συμβόλαια Κατά Παντός Κινδύνου δηλαδή συμβόλαια που καλύπτουν οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκληθεί στο έργο εξαιρώντας μόνο ότι αναφέρεται στην σχετική ενότητα του συμβολαίου.

Οι κίνδυνοι που εγκυμονούν κατά την αποπεράτωση ενός τεχνικού έργου μπορεί να σχετίζονται με τη μελέτη, την  επίβλεψη, την εκτέλεση ή τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με αυτό. Πιο αναλυτικά:

  • Κίνδυνοι που σχετίζονται με τυχαία γεγονότα (φωτιά, πλημμύρα, κλπ), με ασυνήθη φυσικά φαινόμενα ή και με ανωτέρα βία (σεισμός, θεομηνία), δολιοφθορές κλπ.
  • Ατυχήματα σε Τρίτους ή και σε εργαζόμενους στα πλαίσια κατασκευής του έργου
  • Κατασκευαστικοί-τεχνολογικοί κίνδυνοι ανθρωπογενούς χαρακτήρα, σχετιζόμενοι με λανθασμένη μελέτη, κακοτεχνία ή ελαττωματικό υλικό