Φωτοβολταϊκών Πάρκων – Εγκαταστάσεων


Όλες οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις είτε είναι εγκατεστημένες σε ταράτσες  – οροφές είτε σε περιφραγμένα πάρκα είναι δυνατό να καλυφθούν ασφαλιστικά.

Οι ασφαλιστικές καλύψεις συμπεριλαμβάνουν την αποκατάσταση της ζημιάς του ίδιου του εξοπλισμού που προκύπτει από εξωγενείς παράγοντες (φυσικά φαινόμενα, κακόβουλες ενέργειες, κλοπή, κα.), την αστική ευθύνη προς τρίτους που μπορεί να προκύψει από τη συντήρηση ή την επισκευή τους ή επίσης από εξωγενείς παράγοντες και προαιρετικά την αποκατάσταση μηχανικών βλαβών του εξοπλισμού και την απώλεια κερδών από τη διακοπή λειτουργίας του.